1.    Ban Giám đốc luôn thể hiện sự lãnh đạo của mình trong việc đưa công ty đạt được các mục tiêu đã định. Cam kết của lãnh đạo được thể hiện qua các công việc sau:

–      Luôn xác định thỏa mãn khách hàng là sự tồn tại và phát triển của công ty.

–      Luôn có tầm nhìn chiến lược về sự phát triển của công ty qua mỗi thời kỳ và mỗi năm kế hoạch. Thiết lập chính sách chất lượng trong đó nêu rõ định hướng về chất lượng cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty và cách thức đạt được điều đó.

–      Truyền đạt chính sách chất lượng cho tất cả các cán bộ công nhân viên trong toàn công ty thấu hiểu.

–      Đảm bảo rằng các phòng ban, đơn vị trực thuộc công ty thiết lập các mục tiêu chất lượng, để ra được các hành động cần thiết để đóng góp vào mục tiêu chung.

–      Tạo môi trường trong đó mọi người đều tích cực tham gia vào việc thực hiện các mục tiêu.

–      Tiến hành việc xem xét của lãnh đạo.

–      Đảm bảo các nhu cầu về nguồn nhân lực được đáp ứng.

2.       Hướng vào khách hàng

–      Ban giám đốc luôn tìm kiếm biện pháp tiếp cận khách hàng để nắm bắt được các nhu cầu của khách hàng hiện tại cũng như trong tương lai.

–      Các nhu cầu của khách hàng sẽ được xem xét và chuyển đổi thành các yêu cầu cụ thể đối với sản phẩm, dịch vụ, đối với các quy trình, đối với nguồn nhân lực. Các yêu cầu này phải được đề cập trong kế hoạch chất lượng.

–      Ban giám đốc luôn thúc đẩy các thành viên của toàn công ty thực hiện các công việc được đề cập trong kế hoạch chất lượng để đảm bảo các yêu cầu của khách hàng được đáp ứng.

–      Ban giám đốc đảm bảo rằng thông tin về sự cảm nhận của khách hàng về việc công ty có đáp ứng yêu cầu của khách hàng hay không được nhận biết, thu thập và sử dụng như là các thước đo mức độ thực hiện Hệ thống quản lý chất lượng, nhằm giúp công ty cải tiến, nâng cao sự thỏa mãn khách hàng. Thông tin này sẽ được truyền tải thông suốt từ các phòng ban chức năng và các đơn vị thi công.