Hệ thống quản lý chất lượng

Công ty xây dựng hệ thống văn bản để quy định và hướng dẫn quản lý điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty bao gồm :

Sổ tay chất lượng :

Giới thiệu chính sách chất lượng của công ty, hệ thống tổ chức của công ty, tóm tắt các quy trình hướng dẫn chất lượng của công ty.

Các quy trình chất lượng :

Mô tả cách thức thực hiện từng công việc trong hoạt động kinh doanh. Các quy trình có thế còn có các quy chế , quy định, hướng dẫn công việc. Ngoài ra công ty còn áp dụng các quy định có nguồn gốc từ bên ngoài ( Các văn bản luật…) để thực hiện các hoạt động của mình.

Công ty có các quy trình quản lý và các quy trình kỹ thuật.

Các mẫu biểu, hồ sơ chất lượng :

Công ty ban hành và sử dụng thống nhất các biểu trong toàn công ty.

Kiểm soát tài liệu

Công ty đã thực hiện việc kiểm soát thích hợp để đảm bảo rằng các tài liệu đang được sử dụng là những tài liệu đang được hiện hành, được phê duyệt thích hợp, đang có hiệu lực và có sẵn ở những nơi cần thiết để tiện cho việc sử dụng. Các tài liệu có thể được sửa đổi hoặc thay thế từng phần, từng trang hay toàn bộ. Sự thay đổi phải được ghi nhận để đảm bảo kiểm soát được sự thay đổi. Các biểu mẫu có ghi số biểu mẫu và ngày ban hành.

Kiểm soát văn bản, văn kiện, thông tin

Công ty kiểm soát việc nhận và các văn bản, hồ sơ tài liệu, thư, fax, email giữa công ty và khách hàng và các bên liên quan khác.

Kiểm soát hồ sơ chất lượng

Hồ sơ chất lượng trong toàn công ty đều được lưu trữ theo quy định để đảm bảo cho việc kiểm soát các hoạt động tại văn phòng. Từng phòng ban có trách nhiệm đảm bảo các hồ sơ phải rõ ràng, không bị mất mát hoặc thất lạc trong thời gian lưu trữ theo quy định.

Phạm vi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng

Do đặc thù hoạt động của mình không có hoạt động thiết kế, công ty áp dụng toàn bộ các điều khoản của tiêu chuẩn ISO 9001:2008 cho các hoạt động của mình như :

  • Thiết kế , quản lý và thực hiện xây dựng các dự án, công trình nghành xây dựng dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, điện lực, dầu khí, bưu chính viễn thông, sân bay cầu cảng.
  • Đầu tư hoạt động kinh doanh bất động sản.