MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1 HÀ NỘI

  1. Duy trì hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2008 trong toàn công ty.
  2. Kế hoạch SXKD của công ty năm 2015 =                 tỷ đồng.
  3. Công tác thu hồi vốn là công tác trọng tâm trong toàn công ty . Đặc biệt là công trình đã bàn giao đưa vào sử dụng của những năm trước.
  4. Đẩy mạnh công tác tiếp thị, đấu thầu, mở rộng các phần việc về hạng mục tầng hầm và nhà cao tầng và lấy chất lượng – Tiến độ thi công – An toàn lao động các công trình công ty đang thực hiện để đảm bảo kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty .
  5. Thực hiện ngay từ đầu năm lập kế hoạch cho công tác bảo hộ lao động – tăng cường giám sát hiện trường, ngăn ngừa tai nạn lao động. Thực hiện tốt công tác an toàn – Bảo hộ lao động – Phòng chống cháy nổ – Vệ sinh lao động – Vệ sinh môi trường.