Tên dự án Vệ sinh môi trường các thành phố duyên hải Việt Nam – Tiểu dự án TP. Nha Trang
Gói thầu Xây dựng trạm bơm chính phía Nam, tuyến cống áp lực và truyền dẫn đến trạm xử lý nước thải phía Nam – Giai đoạn 2
Chủ đầu tư  Ban QLDA cải thiện VSMT TP. Nha Trang
Nhà thầu chính Công ty
Tổng giá trị 59.327.035.484 đồng
Địa điểm
Khởi công 2012
Hoàn thành 2014
Tiến độ