TT

Họ và tên

Trình độ chuyên môn

 Chức vụ 

I. Hội đồng quản trị
1 Hoàng Văn Hòa Kỹ sư xây dựng Chủ tịch HĐQT
2 Trần Xuân Lân Kỹ sư xây dựng Phó chủ tịch HĐQT
3 Nguyễn Thị Nga Phó chủ tịch HĐQT
4 Vũ Tùng Dương Kỹ sư KTXD Ủy viên
5 Tống Văn Định Cử nhân kinh tế Ủy viên
II. Ban giám đốc
1 Trần Xuân Lân Kỹ sư xây dựng Tổng Giám đốc
2 Cấn Văn Tuấn Cử nhân KT, Thạc sỹ QTKD Phó tổng giám đốc
3 Vũ Tùng Dương Kỹ sư kinh tế xây dựng Phó tổng giám đốc
4 Trần Đăng Mạnh KSXD, Thạc sỹ kinh tế Phó tổng giám đốc
5 Tống Văn Định Cử nhân kinh tế Phó tổng giám đốc
III. Các phòng ban công ty
1 Nguyễn Trọng Hiện Thạc sỹ kinh tế Trưởng phòng TC- KT
2 Cấn Văn Tuấn Cử nhân KT, Thạc sỹ QTKD Trưởng phòng TC-HC
3 Vương Khả Quỳnh Kỹ sư xây dựng Trưởng phòng KHĐT
4 Ninh Văn Nam Kỹ sư xây dựng Trưởng phòng KTTT
5 Đỗ Bình Minh Kỹ sư xây dựng Trưởng phòng Kỹ thuật
IV. Các chi nhánh thuộc Công ty
1 Nguyễn Trần An Cử nhân kinh tế Giám đốc chi nhánh 101
2 Hoàng Mạnh Hà Kỹ sư kinh tế xây dựng Giám đốc chi nhánh 102
3 Vũ Bá Bắc Kỹ sư xây dựng Phụ trách chi nhánh 103
4 Nguyễn Duy Tân Kỹ sư xây dựng Giám đốc chi nhánh 104
5 Cao Văn Tường Kỹ sư xây dựng Giám đốc chi nhánh 105
6 Trần Văn Lý Kỹ sư xây dựng Giám đốc chi nhánh 106
7 Nguyễn Công Tuyên Kỹ sư xây dựng Giám đốc chi nhánh 107
8 Hà Thanh Lâm Kỹ sư xây dựng Giám đốc chi nhánh 109
9 Lê Tự Nghĩa Kỹ sư xây dựng Giám đốc chi nhánh 115
10 Đặng Ngọc Dũng Kỹ sư xây dựng Giám đốc chi nhánh 116
11 Lê Thế Hưng Kỹ sư xây dựng Giám đốc chi nhánh 110
12 Phạm Quang Duy Kỹ sư xây dựng Giám đốc chi nhánh 118
13 Hồ Khắc Báu Kiến trúc sư Giám đốc CN Miền Nam
14 Lê Minh Toại Kỹ sư xây dựng Giám đốc CN Xây lắp & SX vật liệu xây dựng
15 Nguyễn Văn Đắc Kỹ sư điện Giám đốc CN lắp máy điện nước & xây dựng
16 Nguyễn Trường Giang Kỹ sư xây dựng Giám đốc CN Xe máy GCCK & XD
17 Vũ Hoàng Linh Kỹ sư kinh tế xây dựng Giám đốc chi nhánh  XD và PTHT
18 Vũ Tùng Dương Kỹ sư kinh tế xây dựng Giám đốc Ban quản lý nhà và đô thị
19 Lương Văn Ký Kỹ sư xây dựng GĐ BQL các dự án PTN