TT

Họ và tên

Trình độ chuyên môn

 Chức vụ 

I. Hội đồng quản trị
1 Hoàng Văn Hòa Kỹ sư xây dựng Chủ tịch HĐQT
2 Trần Đăng Mạnh KSXD, Thạc sỹ kinh tế Phó chủ tịch HĐQT
3 Trần Anh Tuấn Phó chủ tịch HĐQT
4 Vũ Tùng Dương Kỹ sư KTXD Ủy viên
5 Trần Thị Nguyệt Ủy viên
II. Ban giám đốc
1 Trần Đăng Mạnh KSXD, Thạc sỹ kinh tế Tổng Giám đốc
2 Cấn Văn Tuấn Cử nhân KT, Thạc sỹ QTKD Phó tổng giám đốc
3 Vũ Tùng Dương Kỹ sư kinh tế xây dựng Phó tổng giám đốc
4 Tống Văn Định Cử nhân kinh tế Phó tổng giám đốc
5 Ninh Văn Nam KSXD, Thạc sỹ kinh tế Phó tổng giám đốc
III. Các phòng ban công ty
1 Tô Ngọc Sơn Thạc sỹ kinh tế Trưởng phòng TC- KT
2 Cấn Văn Tuấn Cử nhân KT, Thạc sỹ QTKD Trưởng phòng TC-HC
3 Tống Văn Định Kỹ sư xây dựng Trưởng phòng KHĐT
4 Ninh Văn Nam KSXD, Thạc sỹ kinh tế Trưởng phòng KTTT
5 Đỗ Bình Minh Kỹ sư xây dựng Trưởng phòng Kỹ thuật
IV. Các chi nhánh thuộc Công ty
1 Nguyễn Trần An Cử nhân kinh tế Giám đốc chi nhánh 101
2 Hoàng Mạnh Hà Kỹ sư kinh tế xây dựng Giám đốc chi nhánh 102
3 Vũ Bá Bắc Kỹ sư xây dựng Giám đốc chi nhánh 103
4 Nguyễn Duy Tân Kỹ sư xây dựng Giám đốc chi nhánh 104
5 Trần Văn Lý Kỹ sư xây dựng Giám đốc chi nhánh 106
6 Nguyễn Công Tuyên Kỹ sư xây dựng Giám đốc chi nhánh 107
7 Hà Thanh Lâm Kỹ sư xây dựng Giám đốc chi nhánh 109
8 Lê Tự Nghĩa Kỹ sư xây dựng Giám đốc chi nhánh 115
9 Đặng Ngọc Hùng Kỹ sư xây dựng Giám đốc chi nhánh 116
10 Phạm Quang Duy Kỹ sư xây dựng Giám đốc chi nhánh 118
11 Hồ Khắc Báu Kiến trúc sư Giám đốc CN Miền Nam
12 Lê Minh Toại Kỹ sư xây dựng Giám đốc CN Xây lắp & SX vật liệu xây dựng
13 Nguyễn Văn Hiến Kỹ sư kinh tế xây dựng Phó giám đốc CN lắp máy điện nước & XD
14 Nguyễn Trường Giang Kỹ sư xây dựng Giám đốc CN Xe máy GCCK & XD
15 Nguyễn Văn Linh Kỹ sư  xây dựng Giám đốc chi nhánh  XD và PTHT
16 Vũ Tùng Dương Kỹ sư kinh tế xây dựng Giám đốc Ban quản lý nhà và đô thị
17 Nguyễn Thế Suất Kỹ sư cơ khí GĐ BQL các dự án PTN