Quy chế làm việc tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Thể lệ bầu cử bầu Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026

Phiếu bầu Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026

Thẻ biểu quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Báo cáo tổng kết HĐSXKD năm 2020 và Nhiệm vụ năm 2021

Đánh giá hoạt động quản lý điều hành của HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021

Báo cáo của BKS trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Tờ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 về việc Phân phối lợi nhuận năm 2020

Tờ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 về việc quyết toán thù lao cho thành viên HĐQT, BKS công ty năm 2020 và kế hoạch thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2021

Tờ trình phương án tài chính năm 2021

Tờ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Bảng cân đối kế toán năm 2020

Tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xây dựng số 1 Hà Nội

Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xây dựng số 1  Hà Nội.

Tờ trình sửa đổi bổ sung Quy chế nội bộ về QTDN của Công ty cổ phần xây dựng số 1 Hà Nội

Dự thảo về Quy chế nội bộ về quản trị doanh nghiệp của Công ty cổ phần xây dựng số 1 Hà Nội.

Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung về Quy chế hoạt động của HĐQT 

Dự thảo về Quy chế hoạt động của HĐQT – Công ty cổ phần xây dựng số 1 Hà Nội

Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung về Quy chế hoạt động của BKS

Dự thảo Quy chế hoạt động của BKS -Công ty cổ phần xây dựng số 1 Hà Nội

Tờ trình về việc bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021-2026