1. Tóm tắt tình hình tài chính trong 3 năm gần nhất (2017 – 2019)

Nội dung Năm 2019 Năm 2018 Năm 2017
1. Tổng tài sản có 1.264.241.408.903 1.251.177.209.367 1.459.793.667.255
2. Tổng nợ phải trả 1.067.837.161.186 1.058.074.714.363 1.264.265.246.353
3. Tài sản ngắn hạn 1.128.408.225.986 1.126.266.356.943 1.150.865.541.991
4. Tổng nợ ngắn hạn 1.058.082.249.306 1.047.771.016.047 1.262.298.761.601
5. Doanh thu 918.426.918.690 1.174.679.121.935 2.059.879.024.941
6. Lợi nhuận trước thuế 15.176.310.329 15.571.714.975 47.714.560.273
7. Lợi nhuận sau thuế 12.049.884.851 8.962.642.752 25.771.372.992

2. Chi tiết báo cáo tài chính đã được kiểm toán trong 3 năm: 2017, 2018 và 2019:

Báo cáo tài chính 2019

Báo cáo tài chính 2018

Báo cáo tài chính 2017