1. Tóm tắt tình hình tài chính trong 3 năm gần nhất (2014-2016)

Nội dung Năm 2016 Năm 2015 Năm 2014
1. Tổng tài sản có 2.224.195.654.852 1.861.114.894.735 1.744.819.975.469
2. Tổng nợ phải trả 2.045.610.401.421 1.679.746.284.801 1.567.331.293.303
3. Tài sản ngắn hạn 1.415.292.964.756 1.283.996.884.889 1.319.146.784.162
4. Tổng nợ ngắn hạn 1.186.828.914.068 1.079.766.135.198 1.158.216.214.616
5. Doanh thu 1.068.571.220.178 1.143.304.013.738 1.059.618.171.497
6. Lợi nhuận trước thuế 18.773.753.985 16.681.920.957 15.501.210.931
7. Lợi nhuận sau thuế 10.564.110.417 12.980.976.864 12.020.981.923

2. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán trong 3 năm: 2014, 2015 và 2016:

Báo cáo tài chính 2016

Báo cáo tài chính 2015

Báo cáo tài chính 2014