1. Tóm tắt tình hình tài chính trong 3 năm gần nhất (2015-2017)

Nội dung Năm 2017 Năm 2016 Năm 2015
1. Tổng tài sản có 1.459.793.667.255 2.224.195.654.852 1.861.114.894.735
2. Tổng nợ phải trả 1.264.265.246.353 2.045.610.401.421 1.679.746.284.801
3. Tài sản ngắn hạn 1.150.865.541.991 1.415.292.964.756 1.283.996.884.889
4. Tổng nợ ngắn hạn 1.262.298.761.601 1.186.828.914.068 1.079.766.135.198
5. Doanh thu 2.059.879.024.941 1.068.571.220.178 1.143.304.013.738
6. Lợi nhuận trước thuế 47.714.560.273 18.773.753.985 16.681.920.957
7. Lợi nhuận sau thuế 25.771.372.992 10.564.110.417 12.980.976.864

2. Chi tiết báo cáo tài chính đã được kiểm toán trong 3 năm: 2015, 2016 và 2017:

Báo cáo tài chính 2017

Báo cáo tài chính 2016

Báo cáo tài chính 2015