1. Tóm tắt tình hình tài chính trong 3 năm gần nhất (2016 – 2018)

Nội dung Năm 2018 Năm 2017 Năm 2016
1. Tổng tài sản có 1.251.177.209.367 1.459.793.667.255 2.224.195.654.852
2. Tổng nợ phải trả 1.058.074.714.363 1.264.265.246.353 2.045.610.401.421
3. Tài sản ngắn hạn 1.126.266.356.943 1.150.865.541.991 1.415.292.964.756
4. Tổng nợ ngắn hạn 1.047.771.016.047 1.262.298.761.601 1.186.828.914.068
5. Doanh thu 1.174.679.121.935 2.059.879.024.941 1.068.571.220.178
6. Lợi nhuận trước thuế 15.571.714.975 47.714.560.273 18.773.753.985
7. Lợi nhuận sau thuế 8.962.642.752 25.771.372.992 10.564.110.417

2. Chi tiết báo cáo tài chính đã được kiểm toán trong 3 năm: 2016, 2017 và 2018:

Báo cáo tài chính 2018

Báo cáo tài chính 2017

Báo cáo tài chính 2016