Thông báo
Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2023
13:34

Báo cáo số 380/2022/HACC1-BC ngày 12/07/2023 về tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2023

Thông báo
Nghị quyết số 273/NQ-HĐQT ngày 19/05/2023 của HĐQT về việc bổ nhiệm kế toán trưởng
16:45

Nghị quyết số 273/NQ-HĐQT ngày 19/05/2023 của HĐQT về việc bổ nhiệm kế toán trưởng Công ty cổ phần xây dựng số 1 Hà Nội

Thông báo
Nghị quyết thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
16:00

Nghị quyết số 229/NQ-HĐQT ngày 26/04/2023 về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Thông báo
Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ TN năm 2023
16:00

Thông báo số 230/2023/TB-HACC1  ngày 26/04/2023 về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ TN năm 2023

Thông báo
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
16:00

Thông báo số 231/2023/HACC1-TB ngày 26/04/2023 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Thông báo
Nghị quyết HĐQT về việc gia hạn thời gian giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty CPXD số 1 Hà Nội
16:30

Nghị quyết HĐQT số 170/NQ-HĐQT ngày 05/04/2023 về việc gia hạn thời gian giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty CPXD số 1 Hà Nội