Thông báo
Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2020
16:15

Báo cáo số 83/HACC1-BC ngày 30/01/2021 về Tình hình quản trị Công ty năm 2020

Thông báo
Thông báo của TT Lưu ký chứng khoán về việc đăng ký bổ sung mẫu Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần – mã HC1
08:10

Thông báo số 716/VSD-ĐK.NV ngày 22/01/2021 của Trung tâm Lưu ký chứng khoán về việc đã cập nhật mẫu Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần mới của Công ty vào hồ sơ đăng ký chứng khoán của Công ty CPXD số 1 Hà Nội tại VSD  

Thông báo
TB: về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán
11:04

Thông báo số 3009/TB-VSD ngày 06/10/2020 về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

Thông báo
CBTT: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2019
08:15

CBTT: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2019  bằng tiền cho cổ phiếu phổ thông (theo Quyết định số 577/QĐ-HACC1 ngày 01/10/2020)

Thông báo
QĐ số 577/QĐ-HACC1 ngày 01/10/2020 (thay thế QĐ số 554/QĐ-HACC1) về việc chi trả cổ tức năm 2019
08:10

QĐ số 577/QĐ-HACC1 ngày 01/10/2020 (thay thế QĐ số 554/QĐ-HACC1) về việc chi trả cổ tức năm 2019

Thông báo
CBTT: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2019
08:30

CBTT: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền cho cổ phiếu phổ thông (theo quyết định số 554/QĐ-HACC1 ngày 23/09/2020)