Thông báo
Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
15:17

Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Thông báo
Thông báo về việc đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026.
15:16

Thông báo số 285/2022/TB-HACC1 ngày 09/05/2022 về việc đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026.

Thông báo
Thông báo kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
15:15

Thông báo số 284/2022/TB-HACC1 ngày 09/05/2022 về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 .    

Thông báo
Thông báo của TT Lưu ký CKVN về ngày ĐKCC và XNDS người sở hữu chứng khoán
09:45

Thông báo số 1367/TB-VSD ngày 18/04/2022 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

Thông báo
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
14:14

Thông báo số 242/2022/HACC1-TB ngày 14/04/2022 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo
Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ TN năm 2022
16:40

Thông báo số 230/2022/TB-HACC1 ngày 08/04/2022 về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ TN năm 2022