Thông báo
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán
16:09

Thông báo số 1719/TB-VSD ngày 11/05/2021 của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán.

Thông báo
Thông báo chốt danh sách để tổ chức ĐHĐ cổ đông thường niên năm 2021
09:16

Thông báo số 249/2021/TB-HACC1 ngày 07/05/2021 về việc chốt danh sách để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Thông báo
Nghị quyết thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐ cổ đông thường niên năm 2021
09:30

Nghị quyết số 240A/2021/NQ-HĐQT ngày 27/04/2021 về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Thông báo
Nghị quyết của HĐQT về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
16:32

Nghị quyết số 212/NQ-HĐQT ngày 15/04/2021 của HĐQT về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên Công ty cổ phần xây dựng số 1 Hà Nội năm 2021

Thông báo
Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2020
16:15

Báo cáo số 83/HACC1-BC ngày 30/01/2021 về Tình hình quản trị Công ty năm 2020

Thông báo
Thông báo của TT Lưu ký chứng khoán về việc đăng ký bổ sung mẫu Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần – mã HC1
08:10

Thông báo số 716/VSD-ĐK.NV ngày 22/01/2021 của Trung tâm Lưu ký chứng khoán về việc đã cập nhật mẫu Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần mới của Công ty vào hồ sơ đăng ký chứng khoán của Công ty CPXD số 1 Hà Nội tại VSD