Thông báo
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
14:14

Thông báo số 242/2022/HACC1-TB ngày 14/04/2022 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo
Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ TN năm 2022
16:40

Thông báo số 230/2022/TB-HACC1 ngày 08/04/2022 về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ TN năm 2022

Thông báo
Nghị quyết 228/NQ-HĐQT ngày 08/04/2022 về việc gia hạn thời gian và kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ TN năm 2022
15:00

Nghị quyết số 228/NQ-HĐQT ngày 08/04/2022 của Hồi đồng quản trị về việc gia hạn thời gian và kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ TN năm 2022

Thông báo
Báo cáo thường niên năm 2021 của Công ty CPXD số 1 Hà Nội
15:15

Báo cáo thường niên năm 2021 số 177/BC-HACC1 ngày 28/03/2022 của Công ty CPXD số 1 Hà Nội

Thông báo
Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021
11:10

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021

Thông báo
Báo cáo về việc thay đổi sở hữu của cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm từ 5% trở lên cổ phiếu
13:30

Báo cáo số 18/BC-PhuThinh ngày 24/12/2021 của Công ty  cổ phần đầu tư và kinh doanh thương mại Phú Thịnh về việc thay đổi sở hữu của cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm từ 5% trở lên cổ phiếu