Thông báo
Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền
10:07

Thông báo số 604/HACC1-TB ngày 12/10/2022 về việc chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

Thông báo
Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2021
14:31

Nghị quyết số 562/2022/NQ-HĐQT ngày 21/09/2022  về việc chi trả cổ tức năm 2021. Thông báo số 563/HACC1-TB ngày 21/09/2022 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền năm 2021. Văn bản công bố thông tin  số 564/HACC1-CBTT ngày 21/09/2022  về việc Thông báo ngày đăng ký cuối […]

Thông báo
Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2022 (Bản rút gọn)
10:55

Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2022 (Bản rút gọn)

Thông báo
Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
15:17

Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Thông báo
Thông báo về việc đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026.
15:16

Thông báo số 285/2022/TB-HACC1 ngày 09/05/2022 về việc đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026.

Thông báo
Thông báo kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
15:15

Thông báo số 284/2022/TB-HACC1 ngày 09/05/2022 về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 .