Thông báo
Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021
11:10

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021

Thông báo
Báo cáo về việc thay đổi sở hữu của cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm từ 5% trở lên cổ phiếu
13:30

Báo cáo số 18/BC-PhuThinh ngày 24/12/2021 của Công ty  cổ phần đầu tư và kinh doanh thương mại Phú Thịnh về việc thay đổi sở hữu của cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm từ 5% trở lên cổ phiếu

Thông báo
Thông báo về việc Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2020
14:24

Thông báo số 602/TB-HACC1 ngày 27/09/2021 về việc Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2020

Thông báo
Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2020
15:00

Nghị quyết số 514/2021/NQ-HĐQT ngày 30/08/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng số 1 Hà Nội về việc chi trả cổ tứ năm 2020 Công văn số 516/HACC1-CV ngày 30/08/2021 về việc Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền cho […]

Thông báo
Báo cáo tình hình quản trị công ty (6 tháng)
10:30

Báo cáo tình hình quản trị công ty (6 tháng) số 474/2021/HACC1-BC ngày 26/07/2021 của Công ty cổ phần xây dựng số 1 Hà Nội về Tình hình quản trị công ty 06 tháng đầu năm 2021.

Thông báo
Thông báo về việc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
10:30

Thông báo số 388/2021/CV-HACC1 ngày 21/06/2021 về việc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021