Thông báo
TB: về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán
11:04

Thông báo số 3009/TB-VSD ngày 06/10/2020 về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

Thông báo
CBTT: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2019
08:15

CBTT: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2019  bằng tiền cho cổ phiếu phổ thông (theo Quyết định số 577/QĐ-HACC1 ngày 01/10/2020)

Thông báo
QĐ số 577/QĐ-HACC1 ngày 01/10/2020 (thay thế QĐ số 554/QĐ-HACC1) về việc chi trả cổ tức năm 2019
08:10

QĐ số 577/QĐ-HACC1 ngày 01/10/2020 (thay thế QĐ số 554/QĐ-HACC1) về việc chi trả cổ tức năm 2019

Thông báo
CBTT: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2019
08:30

CBTT: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền cho cổ phiếu phổ thông (theo quyết định số 554/QĐ-HACC1 ngày 23/09/2020)

Thông báo
Quyết định về việc chi trả cổ tức năm 2019
08:15

Quyết định số 554/QĐ-HACC1 ngày 23/09/2020 về việc chi trả cổ tức năm 2019