Thông báo
Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền
15:25

Thông báo số 506/HACC1-TB ngày 12/09/2023 về việc chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền

Thông báo
Thông báo chi trả cổ tức năm 2022
16:00

Nghị quyết số 462/2023/NQ-HĐQT ngày 17/08/2023 về việc chi trả cổ tức năm 2022 Thông báo số 463/HACC1-TB ngày 17/08/2023 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền Công bố thông tin số 464/HACC1-CBTT ngày 17/08/2023 về việc Thông báo ngày đăng ký cuối cùng […]

Thông báo
Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2023
13:34

Báo cáo số 380/2022/HACC1-BC ngày 12/07/2023 về tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2023

Thông báo
Nghị quyết số 273/NQ-HĐQT ngày 19/05/2023 của HĐQT về việc bổ nhiệm kế toán trưởng
16:45

Nghị quyết số 273/NQ-HĐQT ngày 19/05/2023 của HĐQT về việc bổ nhiệm kế toán trưởng Công ty cổ phần xây dựng số 1 Hà Nội

Thông báo
Nghị quyết thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
16:00

Nghị quyết số 229/NQ-HĐQT ngày 26/04/2023 về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Thông báo
Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ TN năm 2023
16:00

Thông báo số 230/2023/TB-HACC1  ngày 26/04/2023 về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ TN năm 2023