Thông báo
Thông báo về việc Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2020
14:24

Thông báo số 602/TB-HACC1 ngày 27/09/2021 về việc Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2020

Thông báo
Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2020
15:00

Nghị quyết số 514/2021/NQ-HĐQT ngày 30/08/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng số 1 Hà Nội về việc chi trả cổ tứ năm 2020 Công văn số 516/HACC1-CV ngày 30/08/2021 về việc Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền cho […]

Thông báo
Báo cáo tình hình quản trị công ty (6 tháng)
10:30

Báo cáo tình hình quản trị công ty (6 tháng) số 474/2021/HACC1-BC ngày 26/07/2021 của Công ty cổ phần xây dựng số 1 Hà Nội về Tình hình quản trị công ty 06 tháng đầu năm 2021.

Thông báo
Thông báo về việc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
10:30

Thông báo số 388/2021/CV-HACC1 ngày 21/06/2021 về việc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Thông báo
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán
16:09

Thông báo số 1719/TB-VSD ngày 11/05/2021 của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán.

Thông báo
Thông báo chốt danh sách để tổ chức ĐHĐ cổ đông thường niên năm 2021
09:16

Thông báo số 249/2021/TB-HACC1 ngày 07/05/2021 về việc chốt danh sách để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.