Thông báo
Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2023
16:30

Báo cáo số 52/HACC1-BC ngày 24/01/2024 về Tình hình quản trị Công ty cổ phần xây dựng số 1 Hà Nội năm 2023

Thông báo
Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền
15:25

Thông báo số 506/HACC1-TB ngày 12/09/2023 về việc chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền

Thông báo
Thông báo chi trả cổ tức năm 2022
16:00

Nghị quyết số 462/2023/NQ-HĐQT ngày 17/08/2023 về việc chi trả cổ tức năm 2022 Thông báo số 463/HACC1-TB ngày 17/08/2023 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền Công bố thông tin số 464/HACC1-CBTT ngày 17/08/2023 về việc Thông báo ngày đăng ký cuối cùng […]

Thông báo
Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2023
13:34

Báo cáo số 380/2022/HACC1-BC ngày 12/07/2023 về tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2023

Thông báo
Nghị quyết số 273/NQ-HĐQT ngày 19/05/2023 của HĐQT về việc bổ nhiệm kế toán trưởng
16:45

Nghị quyết số 273/NQ-HĐQT ngày 19/05/2023 của HĐQT về việc bổ nhiệm kế toán trưởng Công ty cổ phần xây dựng số 1 Hà Nội

Thông báo
Nghị quyết thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
16:00

Nghị quyết số 229/NQ-HĐQT ngày 26/04/2023 về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023