Thông báo
Báo cáo thường niên năm 2023
10:30

Báo cáo thường niên năm 2023 số116/2024/HACC1-BCTN ngày 12/03/2024

Thông báo
Công bố thông tin định kỳ BCTC
10:45

Công bố thông tin định kỳ BCTC số 111/HACC1-CBTT.BCTC  ngày 11/03/2024 của Công ty cổ phần xây dựng số 1 Hà Nội với Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Thông báo
Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
15:59

Nghị quyết số 100/NQ-HĐQT ngày 28/02/2024 về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Thông báo số 101/2024/HACC1-TB ngày 28/02/2024 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Thông báo số 102/2024/TB-HACC1 ngày […]

Thông báo
Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2023
16:30

Báo cáo số 52/HACC1-BC ngày 24/01/2024 về Tình hình quản trị Công ty cổ phần xây dựng số 1 Hà Nội năm 2023

Thông báo
Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền
15:25

Thông báo số 506/HACC1-TB ngày 12/09/2023 về việc chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền

Thông báo
Thông báo chi trả cổ tức năm 2022
16:00

Nghị quyết số 462/2023/NQ-HĐQT ngày 17/08/2023 về việc chi trả cổ tức năm 2022 Thông báo số 463/HACC1-TB ngày 17/08/2023 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền Công bố thông tin số 464/HACC1-CBTT ngày 17/08/2023 về việc Thông báo ngày đăng ký cuối cùng […]