Tin công ty
Thông báo thay đổi nhân sự – Thay đổi Tổng giám đốc Công ty
14:57

Thông báo thay đổi nhân sự – Thay đổi Tổng giám đốc Công ty Bản cung cấp thông tin

Tin công ty
QUYẾT NGHỊ CỦA HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1 HÀ NỘI
09:00

Quyết nghị của HĐQT Công ty CP xây dựng số 1 Hà Nội về việc bãi nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Ông Trần Xuân Lân và bổ nhiệm Ông Trần Đăng Mạnh giữ chức vụ Tổng giám đốc kể từ ngày 01/10/2019.

Tin công ty
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu CK
15:44

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu CK

Tin công ty
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để TH quyền tham dự ĐHĐCĐ năm 2019
15:56

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để TH quyền tham dự ĐHĐCĐ năm 2019

Tin công ty
Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2018
07:49

Thông báo về việc trả cổ tức năm 2018

Tin công ty
Thông báo xác nhận danh sách tổng hợp người sở hữu CK nhận cổ tức năm 2017
14:53

Thông báo số 428/HACC1 ngày 17/09/2018 về việc Thông báo xác nhận danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức công ty bằng tiền