Tin công ty
Thông báo thanh lý tài sản
14:03

Thông báo thanh lý tài sản số 162/TB-HACC1 ngày 18/03/2021 về việc  Đấu giá thanh lý tài sản

Tin công ty
BC về sở hữu của cổ đông lớn – Công ty CP Đầu tư và kinh doanh thương mại Phú Thịnh
13:55

Báo cáo về sở hữu của cổ đông lớn – Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh thương mại Phú Thịnh

Tin công ty
BC về ngày không còn là cổ đông lớn – Công ty TNHH TM&SX Hàng XK Ngân Anh
13:52

Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn – Công ty TNHH TM&SX Hàng XK Ngân Anh

Tin công ty
Thông báo về việc thực hiện công bố thông tin giao dịch HACC1
13:20

Giấy Ủy quyền thực hiện công bố thông tin Thông tin cơ bản của người công bố thông tin

Tin công ty
Thông báo nhân sự Ban kiểm soát công ty
11:28

Thông báo nhân sự Ban kiểm soát công ty

Tin công ty
Thông báo mở tài khoản chứng khoán và lưu ký cổ phiếu HC1
14:40

Thông báo mở tài khoản chứng khoán và lưu ký cổ phiếu HC1