Tin công ty
Nghị quyết về việc bổ nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty
12:57

Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng số 1 Hà Nội về việc Bổ nhiệm Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty    

Tin công ty
Thông báo ngày GD đầu tiên cổ phiếu đưang ký giao dịch Công ty CPXD số 1 HN
15:48

Thông báo ngày GD đầu tiên cổ phiếu đưang ký giao dịch Công ty CPXD số 1 HN

Tin công ty
Thông báo thay đổi nhân sự – Thay đổi thành viên HĐQT Công ty
15:17

Thông báo thay đổi nhân sự – Thay đổi thành viên HĐQT Công ty Bản cung cấp thông tin Bà Trần Thị Nguyệt

Tin công ty
Nghị quyết về việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị Công ty
15:16

Nghị quyết về việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị Công ty

Tin công ty
Quyết định về việc chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty
15:42

Quyết định về việc chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty 

Tin công ty
Hợp đồng kiểm toán BCTC và Kiểm toán BCTC cho năm TC kết thúc ngày 31/12/2019
16:00

Hợp đồng kiểm toán BCTC và Kiểm toán BCTC cho năm TC kết thúc ngày 31/12/2019