Tin công ty
Thông báo về việc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
10:30

Thông báo số 388/2021/CV-HACC1 ngày 21/06/2021 về việc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Tin công ty
Quyết định về việc bổ nhiệm Phó tổng giám đốc Công ty
15:30

Quyết định số 363/QĐ-CT ngày 10/06/2021 về việc bổ nhiệm ông Ninh Văn Nam giữ chức Phó Tổng Giám đốc Công ty. Bản cung cấp thông tin Ông Ninh Văn Nam

Tin công ty
Thông báo thay đổi nhân sự
15:30

Thông báo thay đổi nhân sự số 365/CV-HACC1 ngày 10/06/2021

Tin công ty
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán
16:09

Thông báo số 1719/TB-VSD ngày 11/05/2021 của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán.

Tin công ty
Thông báo chốt danh sách để tổ chức ĐHĐ cổ đông thường niên năm 2021
09:16

Thông báo số 249/2021/TB-HACC1 ngày 07/05/2021 về việc chốt danh sách để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Tin công ty
Nghị quyết thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐ cổ đông thường niên năm 2021
09:30

Nghị quyết số 240A/2021/NQ-HĐQT ngày 27/04/2021 về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021