Tin công ty
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán
16:09

Thông báo số 1719/TB-VSD ngày 11/05/2021 của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán.

Tin công ty
Thông báo chốt danh sách để tổ chức ĐHĐ cổ đông thường niên năm 2021
09:16

Thông báo số 249/2021/TB-HACC1 ngày 07/05/2021 về việc chốt danh sách để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Tin công ty
Nghị quyết thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐ cổ đông thường niên năm 2021
09:30

Nghị quyết số 240A/2021/NQ-HĐQT ngày 27/04/2021 về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Tin công ty
Thông báo thanh lý tài sản
14:03

Thông báo thanh lý tài sản số 162/TB-HACC1 ngày 18/03/2021 về việc  Đấu giá thanh lý tài sản

Tin công ty
BC về sở hữu của cổ đông lớn – Công ty CP Đầu tư và kinh doanh thương mại Phú Thịnh
13:55

Báo cáo về sở hữu của cổ đông lớn – Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh thương mại Phú Thịnh

Tin công ty
BC về ngày không còn là cổ đông lớn – Công ty TNHH TM&SX Hàng XK Ngân Anh
13:52

Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn – Công ty TNHH TM&SX Hàng XK Ngân Anh