Tin công ty
Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2018
07:49

Thông báo về việc trả cổ tức năm 2018

Tin công ty
Thông báo xác nhận danh sách tổng hợp người sở hữu CK nhận cổ tức năm 2017
14:53

Thông báo số 428/HACC1 ngày 17/09/2018 về việc Thông báo xác nhận danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức công ty bằng tiền

Tin công ty
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2017
09:35

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2017

Tin công ty
Phụ lục số 04 – Báo cáo thường niên của công ty năm 2017
06:15

Báo cáo thường niên của công ty năm 2017

Tin công ty
Giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin cho ông Vương Khả Quỳnh
05:10

Giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin cho ông Vương Khả Quỳnh; Cung cấp thông tin của Vương Khả Quỳnh

Tin công ty
Công bố TT trên cổng TTĐT của UBCK NN về việc bổ nhiệm ông Tô Ngọc Sơn – Kế toán trưởng
05:07

Công bố thông tin và cung cấp thông tin của ông Tô Ngọc Sơn; Thông tin của ông Tô Ngọc Sơn