Tin công ty
QUYẾT NGHỊ CỦA HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1 HÀ NỘI
09:00

Quyết nghị của HĐQT Công ty CP xây dựng số 1 Hà Nội về việc bãi nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Ông Trần Xuân Lân và bổ nhiệm Ông Trần Đăng Mạnh giữ chức vụ Tổng giám đốc kể từ ngày 01/10/2019.

Tin công ty
Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2018
07:49

Thông báo về việc trả cổ tức năm 2018

Tin công ty
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2017
09:35

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2017

Tin công ty
Phụ lục số 04 – Báo cáo thường niên của công ty năm 2017
06:15

Báo cáo thường niên của công ty năm 2017

Tin công ty
Giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin cho ông Vương Khả Quỳnh
05:10

Giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin cho ông Vương Khả Quỳnh; Cung cấp thông tin của Vương Khả Quỳnh

Tin công ty
Công bố TT trên cổng TTĐT của UBCK NN về việc bổ nhiệm ông Tô Ngọc Sơn – Kế toán trưởng
05:07

Công bố thông tin và cung cấp thông tin của ông Tô Ngọc Sơn; Thông tin của ông Tô Ngọc Sơn