Tin công ty
Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2018
7:49 sáng

Thông báo về việc trả cổ tức năm 2018

Tin công ty
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2017
9:35 sáng

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2017

Tin công ty
Phụ lục số 04 – Báo cáo thường niên của công ty năm 2017
6:15 sáng

Báo cáo thường niên của công ty năm 2017

Tin công ty
Giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin cho ông Vương Khả Quỳnh
5:10 sáng

Giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin cho ông Vương Khả Quỳnh; Cung cấp thông tin của Vương Khả Quỳnh

Tin công ty
Công bố TT trên cổng TTĐT của UBCK NN về việc bổ nhiệm ông Tô Ngọc Sơn – Kế toán trưởng
5:07 sáng

Công bố thông tin và cung cấp thông tin của ông Tô Ngọc Sơn; Thông tin của ông Tô Ngọc Sơn  

Tin công ty
NGHỊ QUYẾT CỦA HĐQT 2018 SỐ: 241/2018/NQ-HĐQT
3:43 sáng