Tin công ty
Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền
15:25

Thông báo số 506/HACC1-TB ngày 12/09/2023 về việc chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền

Tin công ty
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ
15:45

Tin công ty
Thông báo chi trả cổ tức năm 2022
16:00

Nghị quyết số 462/2023/NQ-HĐQT ngày 17/08/2023 về việc chi trả cổ tức năm 2022 Thông báo số 463/HACC1-TB ngày 17/08/2023 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền Công bố thông tin số 464/HACC1-CBTT ngày 17/08/2023 về việc Thông báo ngày đăng ký cuối cùng […]

Tin công ty
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ công ty đại chúng ngày 25/07/2023
15:13

Tin công ty
Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2023
13:34

Báo cáo số 380/2022/HACC1-BC ngày 12/07/2023 về tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2023

Tin công ty
Thông báo thay đổi nhân sự
15:45

Thông báo số 280/HACC1-CBTT ngày 22/05/2023 về việc thay đổi nhân sự. Quyết định số 279/QĐ-HĐQT ngày 22/05/2023 của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm ông Tô Ngọc Sơn giữ chức vụ Kế toán trưởng. Bản cung cấp thông tin Ông Tô Ngọc Sơn