Tin công ty
Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông
14:49

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

Tin công ty
Quyết định gia hạn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
15:03

Quyết định số 375/CV-ĐKKD của Sở kế hoạch và đầu tư Thành phố Hà Nội về việc chấp thuận việc gia hạn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần xây dựng số 1 Hà Nội

Tin công ty
Nghị quyết về việc bổ nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty
12:57

Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng số 1 Hà Nội về việc Bổ nhiệm Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty    

Tin công ty
QUYẾT NGHỊ CỦA HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1 HÀ NỘI
09:00

Quyết nghị của HĐQT Công ty CP xây dựng số 1 Hà Nội về việc bãi nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Ông Trần Xuân Lân và bổ nhiệm Ông Trần Đăng Mạnh giữ chức vụ Tổng giám đốc kể từ ngày 01/10/2019.

Tin công ty
Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2018
07:49

Thông báo về việc trả cổ tức năm 2018

Tin công ty
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2017
09:35

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2017