Tin công ty
Báo cáo về việc thay đổi sở hữu của cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm từ 5% trở lên cổ phiếu
13:30

Báo cáo số 18/BC-PhuThinh ngày 24/12/2021 của Công ty  cổ phần đầu tư và kinh doanh thương mại Phú Thịnh về việc thay đổi sở hữu của cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm từ 5% trở lên cổ phiếu

Tin công ty
Thông báo về việc Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2020
14:24

Thông báo số 602/TB-HACC1 ngày 27/09/2021 về việc Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2020

Tin công ty
Thông báo thay đổi nhân sự
15:00

Thông báo số 520/CV-HACC1 ngày 01/09/2021 về việc thay đổi nhân sự Bản cung cấp thông tin Ông Tống Văn Định Thông báo số 521/CV-HACC1 ngày 01/09/2021 về việc thay đổi nhân sự  Bản cung cấp thông tin Ông Vũ Tùng Dương  

Tin công ty
Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2020
15:00

Nghị quyết số 514/2021/NQ-HĐQT ngày 30/08/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng số 1 Hà Nội về việc chi trả cổ tứ năm 2020 Công văn số 516/HACC1-CV ngày 30/08/2021 về việc Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền cho […]

Tin công ty
Quyết định về việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty
15:00

Quyết định số 462/QĐ-CT ngày 20/07/2021 về việc bổ nhiệm lại Ông Vũ Tùng Dương giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty

Tin công ty
Quyết định về việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty
16:00

Quyết định số 460/QĐ-CT ngày 18/07/2021 về việc bổ nhiệm Ông Tống Văn Định giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty kiêm trưởng phòng Kế hoạch đầu tư